Reglement

Waar in dit reglement wordt verwezen naar de website dan wordt hiermee bedoeld de website www.dedkk.nl .
Dit reglement is bedoeld voor alle deelnemers en deelnemende teams.


Reglement  Dungense KennisKwis

1.  Teams

1.1 Een deelnemend team van de Dungense KennisKwis moet bestaan uit minimaal 8 personen en er geldt geen maximum.

1.2 Van elk team is één persoon contactpersoon met de organisatie. Met deze persoon wordt vanuit de organisatie gecommuniceerd.

1.3 Van elk deelnemend team wordt verwacht dat zij zich aanmelden met een teamnaam, naam van de contactpersoon en het verwachte aantal deelnemers per team.

1.4 Voor een team dat wordt samengesteld uit (minimaal 8) individuele spelers is aparte aanmelding per team niet nodig. Dit wordt gedaan in afstemming met de organisatie van de Dungense KennisKwis.

2.  Inschrijven

2.1 De inschrijvingstermijn loopt van zaterdag 10 November 2018 (12.00 uur) tot en met de Kerstmarkt bij Litserborg op 15 december 2018.

2.2 Een team kan zich aanmelden door het inschrijfformulier op de website in te vullen.

2.3 Wanneer het maximale aantal teams (maximaal 40 teams) is bereikt zal de volgorde van inschrijving bepalend zijn voor deelname aan de kwis.

2.4 Het inschrijfgeld bedraagt € 15 per team. Het inschrijfgeld moet contant en gepast worden betaald bij het ophalen van de vragenlijst bij DeDKK-stand op de Kerstmarkt bij Litserborg, dit geldt ook voor de samengestelde team van individuele spelers.

3.  Deelnemen

3.1 Bij het afhalen van het Dungense KennisKwis Pakket geeft de organisatie de benodigdheden eenmalig aan het team.

3.2 Van elk team wordt verwacht dat zij de Dungense KennisKwis om 14.30 afhalen bij café ‘t Trefpunt en ingevuld terugbrengen vóór 19.30 uur op dezelfde plek. De prijsuitreiking vindt plaats op dezelfde avond. (Het is verstandig de Dungense KennisKwis zo vroeg mogelijk af te halen zodat men zolang mogelijk de tijd heeft om de vragen en opdrachten te voldoen).

3.3 Van de teams wordt verwacht dat zij de vragenboekjes goed doornemen, de vragen van alle categorieën zo goed mogelijk maken en de doe-opdrachten uitvoeren.

3.4 Van de teams wordt verwacht dat zij de antwoorden duidelijk leesbaar invullen op het daarvoor bestemde antwoordvel. Als de antwoorden op een andere plaats worden aangetroffen zijn deze niet geldig, terwijl ook onleesbare antwoorden als fout worden aangemerkt.

4.  Puntentoekenning, uitslag en prijzen

4.1 Na de inlevering worden de antwoorden door de organisatie gecontroleerd en nagekeken. Diezelfde avond volgt de uitslag en prijsuitreiking. De behaalde resultaten zullen ook op de website bekend worden gemaakt.

4.2 Bij een te late inlevering worden de resultaten van de desbetreffende teams niet meegenomen in de uitslag.

4.3 De door de organisatie toegekende uitslag is bindend en staat niet ter discussie.

5.  Privacyverklaring

5.1 Met de inlevering van het aanmeldingsformulier verklaart ondertekenaar zowel voor hemzelf/haarzelf als voor het team kennis te hebben genomen van het voor de kenniskwis geldende reglement (zie de website) en daarmee in te stemmen.

5.2 Alle verschafte gegevens worden door de organisatie vertrouwelijk behandeld en zullen voor geen ander doel worden gebruikt dan waarvoor zij, in het verband van de Dungense kenniskwis, werden verstrekt.

5.3 De deelnemers hebben recht op inzage, het controleren en/of verwijderen van de bovenstaande gegevens.

5.4 Foto- en ander beeldmateriaal, dat tijdens de kwis door of namens de organisatie, danwel door de deelnemers ter uitvoering van een kwisopdracht wordt gemaakt, zal geanonimiseerd kunnen worden gebruikt voor informatieve of promotionele doeleinden verband houdende met de Dungense kenniskwis. Met de inlevering van het aanmeldingsformulier stemmen de deelnemers daarmee in.

6. Tenslotte

6.1 Geen van de organisatoren of medewerkers is aansprakelijk voor de gevolgen van de deelname van de Dungense KennisKwis. Deelname is op eigen risico.

6.2 Mocht er zich onverhoopt een situatie voordoen die niet in het reglement is geregeld dan is de beslissing van de organisatie bindend.